Eixarrancats

May 30, 2008 | Actives,projects

ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA CIUTAT DE BARCELONA

Article 20.- Normes de conducta

1. És prohibit realitzar tota mena de grafit, pintada, taca, gargot, escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general i la resta d’elements descrits a l’article 3 d’aquesta Ordenança. Queden exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal.

This law forbids, for example, painting hopscotchs in the ground. To denounce the excessive regulation of public space, we made Eixarrancats, a project that showcased worldwide hopscotchs . We painted some of them and invited people to do it, as well as to play

We also photocopied and delivered the instructions, including the article number 20 quoted above, as well as painted them on a 8x2m wall.

Download tríptic eixarrancats (PDF 986 Kb)

Related posts